Loading...
Lesovereenkomst 2018-01-09T14:16:59+00:00

Lesovereenkomst Paardensportcentrum Diekshuus

De partijen

Paardensportcentrum Diekshuus gevestigd Ulftseweg 4a te Gendringen, verder te noemen lesgever, en de klant, op de voorzijde van dit formulier omschreven; zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.
De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 2: Looptijd

1.     Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de “Lesovereenkomst Paardensportcentrum Diekshuus” en wordt aangegaan voor de duur van een maanden.
2.     Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
3.     De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever

1.     De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen.
2.     De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.
3.     De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en nageleefd.

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

1.     De klant is verplicht bij het aangaan van deze lesovereenkomst een lidmaatschap KNHS aan te gaan in combinatie met het ruiterpaspoort, indien hij/zij rijdt op een paard van de lesgever.
2.     De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van
de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
3.     De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de reglementen overhandigd aan de klant. De klant heeft een afschrift hiervan ontvangen en geparafeerd voor akkoord. De reglementen worden aan de lesovereenkomst gehecht en maken deel uit van deze lesovereenkomst.
4.     Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekend-gemaakt.

Artikel 5: Ruiterpaspoort en verzekering

1.     Aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort
is een collectieve ongevallenverzekering met beperkte dekking en uitkering verbonden.
2.     Deze collectieve verzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met deze lesovereenkomst. De verzekering is echter geen vervanging voor de individuele ongevallenverzekering met een doorlopende dekking.
3.     Nadere informatie over de voorwaarden en de omvang van de dekking van deze verzekering kan door de klant bij de lesgever worden opgevraagd.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

1.     Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit contract is vermeld. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen conform artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
2.     De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven bankrekeningnummer, dan wel door contante voldoening aan de lesgever.
3.     Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald.  Lessen die uiterlijk 48 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in overleg met de lesgever binnen een kalendermaand ingehaald.
4.     Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt,
is restitutie van het lopende abonnement niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 overeengekomen periode. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1.     De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2.     De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
3.     De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van de lesgever of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de lesgever en diens ondergeschikten.
4.     De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
5.     Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.

Artikel 8: Risico-acceptatie

1.     De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord,
welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
2.     De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen. Behoudens de schade die onder artikel 5 van deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren  en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 9: Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

Voor akkoord en gezien

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de algemene voorwaarden van FNRS ten behoeve van haar leden, KNHS en FNRS- ruiterpaspoort van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden, deze heeft ontvangen en de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids)risico’s die aan deze algemene voorwaarden verbonden zijn.

Gendringen, ………………………………… (datum)

Handtekening klant:                             Handtekening lesgever:
………………………………………………            ……………………………………………………

Handtekening vertegenwoordiger(s): (naam)